Shipping worldwide! Discover the latest new eyewear trends
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Terms & conditions

*(English below)*

ALGEMENE VOORWAARDEN van Vandenbalck BV, met maatschappelijke zetel te Leuven, Bondgenotenlaan 57 en met KBO nummer BE 0474 103 237 

1 . Behoudens schriftelijke afwijking, zullen huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle verkopen, verrichtingen en prestaties van Vandenbalck BV.

Dit houdt tevens in dat huidige algemene voorwaarden steeds voorrang genieten, in die zin dat de klant zich nooit op de stilzwijgende aanvaarding in hoofde van Vandenbalck bvba van zijn algemene voorwaarden kan beroepen, op welk  document deze algemene voorwaarden ook zijn opgenomen.

2. Alle offerten zijn vrijblijvend. 

De aanbiedingen van Vandenbalck BV vervallen indien ze niet binnen de 30 kalenderdagen na de offertedatum door de klant zijn aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  

Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk door Vandenbalck BV aanvaard zijn vooraleer Vandenbalck bvba hierdoor gebonden zal zijn. 

3. Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

4. Alle aankopen zijn bij afhaling in de winkel onmiddellijk contant betaalbaar.

5. Geschiedt de betaling evenwel via overschrijving, dan dient de verkoopfactuur voldaan te zijn binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege, automatisch en zonder dat een expliciete    ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot het aanrekenen van nalatigheidsinteresten aan de wettelijke intrestvoet per begonnen maand vanaf de vervaldag.

Ook de klant is gerechtigd deze sanctie te vorderen indien Vandenbalck bvba, na een laatste termijn van 15 kalenderdagen te hebben gekregen via een ingebrekestelling op welke drager dan ook, haar verplichtingen op toerekenbare wijze niet zou nakomen.

6. Bij een weigering van levering of bij het niet-afhalen van de aangekochte, aangepaste of herstelde goederen zal, na verzending van een ingebrekestelling op welke drager dan ook, waarin een bijkomende uitvoeringstermijn van 15 kalenderdagen zal worden toegekend, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 12% op de totale prijs, en dit met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2.500,000 euro. Deze vergoeding stemt overeen met de kosten die Vandenbalck BV redelijkerwijze zal moeten dragen om haar contractuele rechten te kunnen laten gelden.  

Ook de klant is gerechtigd deze sanctie te vorderen indien Vandenbalck BV, na een laatste termijn van 15 kalenderdagen te hebben gekregen via een ingebrekestelling op welke drager dan ook,  haar verplichtingen op toerekenbare wijze niet zou nakomen.

7. Het factuurbedrag of het resterende deel daarvan is onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien : 

 a. Eén overeengekomen betalingstermijn niet werd nageleefd
 b. de klant in staat van faillissement, vereffening of ontbinding is geraakt, er een collectieve schuldenregeling werd aangevraagd of er een gerechtelijke reorganisatie werd aangevraagd.

8. Bij niet-betaling op de vervaldag van één factuur en/of in het geval de facturen opeisbaar zijn geworden conform 7. van de algemene voorwaarden, behoudt Vandenbalck BV zich het recht voor om alle lopende bestellingen van goederen, alle herstellingen en/of alle nazichten van de desbetreffende goederen op te schorten. 

Tevens is Vandenbalck BV in dit geval gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst en na voorafgaande ingebrekestelling op welke drager dan ook, waarin een laatste uitvoeringstermijn van 15 dagen wordt toegekend, de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.  

In dit geval is de klant tevens aan Vandenbalck BV een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade en die redelijkerwijze op ten minste 15% van de overeengekomen prijs zonder taksen wordt begroot.  

Ook de klant is gerechtigd deze sanctie te vorderen indien Vandenbalck BV, na een laatste termijn van 15 kalenderdagen te hebben gekregen via een ingebrekestelling op welke drager dan ook,  haar verplichtingen op toerekenbare wijze niet zou nakomen.

Bovendien zal een betaald voorschot in dit geval, maar ook in alle andere gevallen van verbreking ten laste van de klant, in ieder geval verworven en behouden blijven, ten titel van schadeloosstelling, en zal dit voorschot verrekend worden met de schadeloosstelling waarop Vandenbalck BV krachtens deze algemene voorwaarden recht heeft. 

9. Vandenbalck BV is steeds gerechtigd om alle sommen van welke aard ook, die de klant verschuldigd is, te compenseren met de sommen, van welke aard ook, die zij desgevallend aan de klant verschuldigd is.

10. Ieder protest van een factuur van Vandenbalck BV dient gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren, en dit binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum. Zo niet, wordt de factuur aanzien als aanvaard zonder voorbehoud. 

11. Vandenbalck BV maakt louter een inschatting omtrent de te verwachte leverings- of uitvoeringsdatum. Deze datum is geenszins zaligmakend, noch een resultaatsverbintenis.

Voor leveringen of uitvoering van bepaalde goederen en diensten is Vandenbalck bvba afhankelijk van andere leveranciers.  Indien een leverings- of uitvoeringstermijn niet kan worden nagekomen door een vertraging bij één van haar eigen leveranciers, geldt dit als een geval van overmacht, waarvoor Vandenbalck bvba geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.

Indien Vandenbalck BV wegens deze overmacht haar prestaties niet binnen een verantwoorde en redelijke termijn kan leveren, wordt er geval per geval in onderling overleg met de klant bekeken welke oplossing er kan worden aangeboden. Een financiële compensatie ten voordele van de klant behoort in geen geval tot de mogelijke opties.

12. Na levering van de verkochte goederen kan Vandenbalck BV in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken. Gebreken die hadden moeten worden ontdekt door een normaal onderzoek van de verkochte goederen bij de levering ervan, dienen hierbij als zichtbaar gekwalificeerd te worden.  Vanaf het ogenblik dat de klant de verkochte goederen zonder voorbehoud in ontvangst heeft genomen, heeft hij  deze aanvaard.  


13. De klant dient te allen tijde de aangekochte goederen te gebruiken als een goede huisvader en alle onderhoudsvoorschriften correct na te leven. Dit houdt onder meer in dat de klant geen gebruik mag maken van bijtende of agressieve producten die het montuur of de glazen ernstig kunnen beschadigen.

14. Vandenbalck BV is jegens de klant enkel aansprakelijk voor een verborgen gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering van deze goederen.

De klant verbindt er zich toe Vandenbalck bvba schriftelijk op de hoogte te brengen van een gebrek aan overeenstemming binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen. 

Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van  6 maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt een vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

Indien de garantietermijn deze van de wettelijke garantie overschrijdt, is de garantie van Vandenbalck BV ten opzichte van haar klant steeds en in ieder geval beperkt tot de duurtijd en de omvang van de garantie die door de fabrikant, producent of invoerder wordt gegeven. Eventuele uitgebreidere commerciële garanties verstrekt door de fabrikant, producent of invoerder verbinden enkel deze personen en kunnen bijgevolg niet tegen Vandenbalck bvba worden ingeroepen, noch kan de klant zich op basis hiervan tegen Vandenbalck bvba richten.

De waarborg zal evenwel nooit dekken :

15. Vandenbalck BV geeft 90 dagen gewenningsgarantie bij de aankoop van multifocale en/of degressieve glazen, en dit onder de volgende voorwaarden:

Éénmalige omruiling voor een ander type glas binnen de 90 dagen vanaf de datum van de aankoopfactuur
Vervanging van multifocale glazen door  twee paar unifocale glazen (ver en nabij) of een paar unifocale glazen (ver) en paar degressieve glazen of door 1 paar bifocale glazen of door 1 paar multifocale glazen van een ander type, wel steeds af te nemen bij dezelfde glasleverancier waarbij de  oorspronkelijke multifocale glazen aangekocht werden
Is er een prijsverschil tegenover het oorspronkelijk totaalbedrag, dan is terugbetaling van het verschil vanwege Vandenbalck bvba niet mogelijk.  Een eventueel supplement dient steeds door de klant betaald te worden.
De oorspronkelijke multifocale glazen moeten ter vervanging teruggegeven worden aan Vandenbalck BV
Bij de keuze van een extra paar glazen (voor ver, nabij of tussenzicht) bestaat er geen mogelijkheid om gratis een nieuw montuur te verkrijgen.  
De klant verbindt zich er toe om een nieuw extra montuur te kopen zodat de extra glazen kunnen ingeslepen worden. Evenwel kunnen de glazen  door Vandenbalck BV eveneens gratis ingeslepen worden in een bestaand montuur van de klant.

16. De klant zal steeds het nodige doen om de schade aan de aangekochte goederen niet te verergeren. 

De werken die onder hogervermelde waarborg vallen, zullen steeds dienen uitgevoerd te worden in de winkel Vandenbalck Optics of Monocle.

17. Alle door Vandenbalck BV geleverde prestaties inzake oogmetingen, aanpassen van contactlenzen en inslijpen van glazen in de brillen maken in hoofde van Vandenbalck BV inspanningsverbintenissen uit. Een eventuele aansprakelijkheid in dit verband zal beoordeeld worden op basis van de zorgvuldigheidsnorm.
 
Behouden wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht, behoudens opzettelijke fout of grove schuld in hoofde van Vandenbalck bvba of in hoofde van haar aangestelden of lasthebbers en onverminderd andersluidende bepalingen in deze voorwaarden, is elke aansprakelijkheid van Vandenbalck BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor alle directe en indirecte schade en voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

De klant is gehouden Vandenbalck BV te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Vandenbalck bvba in deze algemene voorwaarden in verhouding tot de klant is uitgesloten. 

18. Alle geleverde goederen, materialen en onderdelen blijven steeds volledig eigendom van  Vandenbalck BV, en dit tot op het moment van de integrale betaling van de factuur.  De klant zal de  goederen, materialen en onderdelen met zorg behandelen en ze niet verder verkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen, buiten het grondgebied van België brengen, of er anders over beschikken totdat de prijs met eventuele bijkomende kosten volledig is vereffend. De risico’s voor toevallig verlies of tenietgaan van de goederen, materialen of onderdelen zijn echter vanaf de levering ten laste van de klant.

19. Op eventuele geschillen zal het Belgische recht steeds van toepassing zijn.

Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de maatschappelijke zetel van Vandenbalck BV ressorteert.

Vandenbalck BV behoudt zich evenwel het recht voor afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERAL TERMS AND CONDITIONS of Vandenbalck BV, with registered office at Leuven, Bondgenotenlaan 57 and with KBO number BE 0474 103 237

1 . Except for written deviation, the present general terms and conditions shall apply to all sales, transactions and performances of Vandenbalck BV.

This also implies that the present general terms and conditions always take precedence, in the sense that the customer can never invoke the tacit acceptance on the part of Vandenbalck bvba of its general terms and conditions, on whatever document these general terms and conditions are included.

2. All offers are without obligation.

The offers of Vandenbalck BV expire if not accepted by the customer within 30 calendar days after the offer date, unless expressly stated otherwise.

An order must be expressly accepted by Vandenbalck BV in writing before Vandenbalck bvba will be bound by it.

3. All prices are inclusive of 21% VAT.

4. All purchases are immediately payable in cash upon collection from the shop.

5. However, if payment is made by bank transfer, the sales invoice must be paid within 7 working days of the invoice date.

Late payments shall automatically, automatically and without formal notice being required, give rise to late-payment interest at the legal interest rate per started month from the due date.

The customer is also entitled to claim this penalty if Vandenbalck BV, after having been given a final term of 15 calendar days via a notice of default on any medium whatsoever, should fail imputably to fulfil its obligations.

6. In case of refusal of delivery or in case of failure to collect the purchased, adapted or repaired goods, a compensation of 12% on the total price, with a minimum of 75,00 euro and a maximum of 2,500,000 euro, shall be due after sending a notice of default on any medium whatsoever, in which an additional term of execution of 15 calendar days shall be granted. This compensation corresponds to the costs which Vandenbalck BV will reasonably have to bear in order to enforce its contractual rights.

The customer is also entitled to claim this sanction if Vandenbalck BV, after having been given a final deadline of 15 calendar days via a notice of default on whatever medium, should fail to fulfil its obligations in an attributable manner.

7. The invoice amount or the remaining part thereof is immediately due and payable without notice of default if :

a. One agreed term of payment has not been observed
b. The customer has become bankrupt, liquidated or dissolved, a collective debt settlement has been applied for or a judicial reorganisation has been requested.

8. In case of non-payment on the due date of one invoice and/or in case the invoices have become due and payable in accordance with 7. of the general terms and conditions, Vandenbalck BV reserves the right to suspend all current orders of goods, all repairs and/or all follow-ups of the goods concerned.

In this case, Vandenbalck BV is also entitled to dissolve the relevant agreement without judicial intervention and after prior notice of default on any medium whatsoever, in which a final term of execution of 15 days is granted, without being obliged to pay any compensation and without prejudice to its further rights.

In this case, the customer shall also owe Vandenbalck BV compensation corresponding to the damage incurred, reasonably estimated at at least 15% of the agreed price without taxes.

The customer is also entitled to claim this penalty if Vandenbalck BV, after having been given a final deadline of 15 calendar days via a notice of default on whatever medium, should fail to meet its obligations in an attributable manner.

Moreover, an advance paid in this case, but also in all other cases of breach at the customer's expense, will in any case be acquired and retained, by way of indemnification, and will be set off against the indemnification to which Vandenbalck BV is entitled under these general terms and conditions.

9. Vandenbalck BV is always entitled to offset all sums of any kind owed by the customer against the sums, of any kind, which it owes to the customer if applicable.

10. Any protest of an invoice of Vandenbalck BV must be motivated by registered letter, and this within 7 calendar days after the invoice date. Otherwise, the invoice shall be regarded as accepted without reservation.

11. Vandenbalck merely makes an estimate regarding the expected delivery or execution date. This date is by no means conclusive, nor is it an obligation of result.

For deliveries or execution of certain goods and services, Vandenbalck BV is dependent on other suppliers. If a term of delivery or execution cannot be met due to a delay at one of its own suppliers, this shall be regarded as a case of force majeure, for which Vandenbalck BV can in no way be held liable.

If Vandenbalck BV cannot deliver its performance within a responsible and reasonable term due to this force majeure, a solution will be offered on a case-by-case basis in mutual consultation with the customer. A financial compensation in favour of the customer is in no case one of the possible options.

12. After delivery of the sold goods, Vandenbalck BV can under no circumstances still be held liable for visible defects. Defects which should have been discovered by a normal examination of the sold goods upon delivery are hereby to be qualified as visible. From the moment the customer has taken delivery of the sold goods without reservation, he has accepted them.


13. The customer must at all times use the purchased goods with due diligence and correctly observe all maintenance instructions. This includes, among other things, that the customer must not use caustic or aggressive products that could seriously damage the frame or lenses.

14. Vandenbalck BV is only liable towards the customer for a hidden lack of conformity that exists at the time of delivery of the goods and that manifests itself within a period of 2 years counting from the delivery of these goods.

The customer undertakes to inform Vandenbalck bvba in writing of a lack of conformity within 7 calendar days from the day on which the customer discovered or reasonably could have discovered the lack of conformity.

If the defect manifests itself within a period of 6 months from the delivery of the good, it shall be presumed that this defect existed at the time of delivery, unless this presumption is incompatible with the nature of the lack of conformity.

If the warranty period exceeds that of the statutory warranty, Vandenbalck BV's warranty towards its customer is always and in any case limited to the duration and scope of the warranty provided by the manufacturer, producer or importer. Any more extensive commercial guarantees provided by the manufacturer, producer or importer only bind these persons and, consequently, cannot be invoked against Vandenbalck BV, nor can the customer rely on them against Vandenbalck BV.

However, the guarantee will never cover :

The normal wear and tear
All defects due to abnormal or incorrect use of the purchased goods.
All defects due to insufficient or bad maintenance by the customer
Indirect damage or consequential damage, including all costs and possible damage due to the (temporary) inability to use the goods
Damages due to an intentional fault or negligence of an owner and/or user of the purchased goods
Repairs already carried out before Vandenbalck BV has been informed of them
Damage resulting from a theft, vandalism, accident ...

15. Vandenbalck BV gives a 90-day familiarisation guarantee on the purchase of progressive and/or degressive lenses under the following conditions:

One-time exchange for another type of lens within 90 days from the date of the purchase invoice
Replacement of progressive lenses by two pairs of unifocal lenses (far and near) or one pair of unifocal lenses (far) and one pair of degressive lenses or by one pair of bifocal lenses or by one pair of progressive lenses of another type, always to be purchased from the same lens supplier from whom the original progressive lenses were purchased
If there is a price difference compared to the original total amount, reimbursement of the difference by Vandenbalck BV is not possible. A possible supplement always has to be paid by the customer.
The original progressive lenses have to be returned to Vandenbalck BV for replacement.
When choosing an additional pair of lenses (for far, near or intermediate vision), there is no possibility of obtaining a new frame free of charge.
The customer undertakes to buy a new extra frame so that the extra lenses can be ground in. However, the lenses can also be ground in an existing frame of the customer free of charge by Vandenbalck BV.

16. The customer will always do what is necessary not to worsen the damage to the purchased goods.

Work covered by the above-mentioned guarantee shall always be carried out in the Vandenbalck Optics or Monocle shop.

17. All services provided by Vandenbalck BV concerning eye measurements, adjustment of contact lenses and grinding of lenses in spectacles constitute obligations of effort on the part of Vandenbalck BV. Any liability in this respect will be assessed on the basis of the standard of care.

Subject to legal provisions of public order or imperative law, barring deliberate fault or gross negligence on the part of Vandenbalck BV or on the part of its employees or agents, and without prejudice to provisions to the contrary in these terms and conditions, any liability of Vandenbalck BV in the context of the execution of the agreement for all direct and indirect damage and for damage resulting from liability vis-à-vis third parties is excluded.

The customer is obliged to indemnify or compensate Vandenbalck BV for all claims of third parties for compensation of damage, for which the liability of Vandenbalck BV is excluded in these general terms and conditions in relation to the customer.

18. All delivered goods, materials and parts always remain the full property of Vandenbalck BV until the invoice has been paid in full. The customer shall treat the goods, materials and parts with care and shall not sell, assign, pledge, lend, take outside the territory of Belgium, or otherwise dispose of them until the price with any additional costs has been settled in full. However, the risks of accidental loss or destruction of the goods, materials or parts shall be borne by the customer as of delivery.

19. Any disputes shall always be governed by Belgian law.

All disputes fall exclusively under the jurisdiction of the courts to which the registered office of Vandenbalck BV belongs.

However, Vandenbalck BV reserves the right to waive this jurisdiction clause.